Нормативни документи

Заявление за изложба изтегляне

Заявление за мероприятие изтегляне

 

 

Правилник за устройството и дейността
на Градска художествена галерия - Варна

 

СЪГЛАСУВАМ,                                                        УТВЪРЖДАВАМ,

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА:                            КМЕТ НА ОБЩИНА  ВАРНА:

                                                                         

                 /ВЕЖДИ РАШИДОВ/                                               /КИРИЛ ЙОРДАНОВ/

 

 

 

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО  И ДЕЙНОСТТА НА  ГРАДСКА

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ –  ВАРНА

 

 

Глава първа.

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

        Чл.1 Този правилник урежда устройството и дейността на Градска художествена галерия –Варна,   гр. Варна, община Варна, област Варна, наричана за настоящия правилник „галерията”.

        Чл. 2 (1) Галерията е културна и научна организация, която участва в осъществяването на държавната политика по опазване на културните ценности и музейното дело с познавателна, образователна и естетическа цел на територията на община Варна.

        (2) Галерията участва в държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква, със 

съдействието на неправителствени организации и гражданското общество.

        Чл. 3  Галерията е юридическо лице на бюджетна издръжка на община Варна като делегирана държавна дейност, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, съгласно Решение № 1544-3, Протокол № 32/11.02.2002 г. на Общински съвет –Варна.

Чл. 4 Галерията e с официално наименование, печат, седалище и адрес – град  Варна, ул. „Любен Каравелов” № 1, област Варна, създадена  с Протокол № 9/12.01.1944 г. от Общото събрание на Дружеството на варненските художници.

        Чл.5 По тематичен обхват дейността на галерията е свързана с представянето на визуалните изкуства.

        Чл.6 Ръководството на галерията  се осъществява:

1. административно-организационно – от кмета на община Варна.

2. методически – от Министерство на културата;

3. в научноизследователската дейност – от специализираните институти на БАН. 

                       

Глава втора.

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА ГАЛЕРИЯТА

Раздел І.

ОСНОВНИ  ДЕЙНОСТИ НА ГАЛЕРИЯТА

Чл.7 (1) Основната дейност на галерията е опазването и представянето на движими културни ценности.

(2) За осъществяване на своите основни дейности галерията извършва следните функции и задачи:

1. издирва движимите културни ценности, чрез получаване и                 документиране на информация от различни източници;

2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности;

3.  извършва идентификация на културни ценности при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност съгласно чл.97, ал.1 от Закона за културното наследство;

4.  извършва научноизследователска дейност, подчинена на основаната й дейност,организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);

 1. получава методическа помощ от националните галерии;
 2. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
 3. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности - собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им;
 4. извършват сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство  само от обменния си фонд след разрешение на кмета на община Варна , а за  възмездни прехвърлителни сделки с културни ценности национално богатство - след писмено уведомяване на министъра на културата;
 5. участва в търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;
 6. организира постоянни и временни експозиции, като  дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, издава пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
 7. организира или участва във временни експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности,  или изнася такива в чужбина с цел  консервация и реставрация  при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство;
 8. самостоятелно предоставя движими културни ценности, съхранявани в нейните фондове за участие във временни експозиции в страната и в чужбина, както и по нареждане на Министъра на културата;

                               

 1. осъществява дейности във връзка с изработване на копията, реплики и предмети с търговско предназначение  при условията и по реда  на Закона за културното наследство;
 2. извършва дейности по консервация и реставрация на културни ценности, възложени на лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове;
 3. подготвя и провежда образователни програми в галерията и други дейности с образователна и възпитателна цел;
 4. предприема действия за законосъобразно съхраняване на културни ценности във фондовете си, както и за опазването им;
 5. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния  фонд на галерията;
 6. предоставя информация на Министерство на културата във връзка с регистрите, които министерството води по Закона за културното наследство;
 7. съгласува с Министерство на културата тематико - експозиционните документи и проектите за художествено-пространствено оформление на галерията;
 8. изготвя идейни задания за нови музейни сгради или за адаптиране на съществуващи за нуждите на галерията;
 9. участва в разработването на художествено-пространствени проекти;
 10. взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на  данни за незаконно придобиване на предмети - обект на идентификация или в други случаи.

(3) Галерията може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната й дейност.

Чл. 8 (1) Галерията формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват :


1.за основния фонд - придобитите от галерията и предоставените й за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение - национално богатство, както и тези, които съответстват на нейния тематичен обхват;

 2. за обменния фонд - движими културни ценности, които не съответстват на тематичния й обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния й фонд;

3. за  научно-спомагателния фонд - предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на галерията.

4. за научният архив:

а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;

б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;

в) научната и справочна документация: научни паспорти и картотеки.

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в галерията.

Чл.9 (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № Н-6/11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.

(2) Отписване на движими културни ценности от фондовете на галерията се извършва съгласно чл.32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.

Раздел ІІ.

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЛЕРИЯТА

Чл. 10 (1) Структурата на галерията се определя в зависимост от тематичния й обхват и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация.

(2) Специализирани отдели са:

1. „живопис”;

2. „графика”;

3. „скулптура”;

4. „съвременни визуални форми- фотография, инсталации, видеоарт”

(3) Администрация:

  „административно-стопански и технически обслужващ отдел”;

(4) Към галерията функционират Ателие за консервация и реставрация и фотолаборатория.

Чл.11. Към галерията като филиал функционира художествен музей „Георги Велчев”. Музеят  съхранява, представя и популяризира творчеството на художника Георги Велчев /1891 – 1955/. Помещава се в родната къща на художника, дарена от неговите роднини на община Варна,  на ул. „Радко Димитриев” № 8, гр. Варна. Музеят работи според статут, приет от Общински съвет Варна.

Чл.12 (1) Галерията се ръководи от директор.

 (2) Правоотношенията на директора на галерията с кмета на община Варна възникват въз основа на конкурс, съгласно Кодекса на труда. Условията на конкурса се съгласуват с Министерство на културата.

(3) Конкурсът за длъжността „директор” се провежда след представяне на концепция за развитието на галерията.

Чл.13(1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на галерията  като:

1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

2.  управлява средствата на галерията;

3.  осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;

4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на галерията;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;

6. утвърждава правилник за вътрешния трудов ред и вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители ;

7. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други  нормативни актове .

(2)  Директорът е разпоредител с бюджета на галерията.

Чл.14 (1) В галерията е създадена фондова комисия, която извършва подбор на музейните ценности, решава въпроси относно отнасянето им към съответните фондове и сбирки.

(2) Съставът и задачите на комисията по ал.1 се определят със заповед на директора.

Чл.15 (1) Като консултативен орган към галерията функционира Художествен експертен съвет, който разработва и приема годишния план за цялостната дейност на галерията; прави експертизи и оценки на произведения на изкуството и дава предложения за закупуване на нови творби за фонда на галерията. В състава му са включени галерийни специалисти.

(2) Съставът и задачите му се определят със заповед на директора на галерията.

Раздел ІІІ.

ФИНАНСИРАНЕ НА ГАЛЕРИЯТА

Чл. 16  Галерията се финансира със средства от:

 1. бюджета на община Варна като държавна делегирана дейност;

2. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.

3. защитени проекти по международни и национални програми.

               

Раздел ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ГАЛЕРИЯТА

                     

        Чл.17 (1) Галерията осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители и ги обявява публично на централния вход на галерията, както и на интернет страницата си.

        (2) Галерията осигурява подходящи условия за достъп до експозициите на хора с увреждания.

        Чл.18 (1) За индивидуално или групово посещение на експозициите се заплащат входни билети.

        (2) Цените на входните билети в галерията са определени със заповед на директора, издадена на основание Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община Варна.

        (3) Деца, учащи се, пенсионери и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет.

 Чл.19 Работното време на служителите в галерията се определя със заповед на директора.

        Чл.20 (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди.Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

(2) Средствата по ал.1 са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

Параграф единствен. Този правилникът се приема на основание чл. 17, ал.2, т.4 от Закона за културното наследство  от общинския съвет, след съгласуване от министъра на културата и утвърждаване от  кмета на община Варна.